Social media

biuro@mobilgo.pl

+48123456789

Kontakt

Regulamin korzystania z systemu MobilGO 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z systemy rezerwacji przejazdów MobilGO przeznaczonej na urządzenia mobilne oraz dostępny jest za pośrednictwem przeglądarek www pod adresem:    

http://mobilgo.pl/

 

(dalej: „Aplikacja”).

 

1.2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest

regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.

U. z 2013 r., poz. 1422). 1.3. Właścicielem i Operatorem Systemu, a takżeusługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług

jest firma Kosmetologia Emilia Józwik, ulica Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8862938263.

 

(dalej: „Operator”).

 

1.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Systemu polegają w szczególności na:

a. lokalizacji oraz zlecaniu usługi transportu użytkownikowi w obrębiedanego miasta lub grupy miast. 

b. MobilGO świadczy usługę kojarzenia kierowcy pojazdu (Partner) z jego pasażerem (Użytkownik)

c. Kurs odbywa się z wykorzystaniem systemu MobilGO, który wytycza indywidualną, optymalną trasę przejazdu dla grupy Użytkowników. 

d. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu przyjazdu i dojazdupoprzez optymalizację działania algorytmu Aplikacji,

e. Kierowcy poruszają się drogami publicznymi utwardzonymi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego

f. Kierowcy zatrzymują się w miejscach do tego przeznaczonych

g. Kierowcy nie poruszają się po terenach zamkniętych tj. fabryki, tereny produkcyjne, parkingi podziemne, obiekty zabytkowe i religijne oraz objętych dodatkową opłatą za wjazd.

h. Użytkownik może anulować zlecenie przejazdu do momentu wyznaczenia przez system tras i przekazania ich kierowcom, po tym fakcie anulowanie będzie nieskuteczne. System wyznacza trasy o pełnej godzinie przed realizacją zlecenia. 

 

1.5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego

 

sklepu:

 

1.5. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów jest bezpłatne.

1.6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania,

instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji

pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na

podstawie umów zawartych z Operatorami

telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat

naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych

niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca

użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji

systemu operacyjnego polegających na pomiarze

przesyłanych danych.

 

1.7. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i

informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i

układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy,

elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot

praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów

biznesowych.

 

 

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 

2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników

urządzeń mobilnych i przeglądarek

 

2.2. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż

te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie

Regulaminu chyba. Powyższe nie dotyczy urządzeń

mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była

fabrycznie a Operator wyraził na to zgodę.

 

2.3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji

urządzenia:

a. aktywne połączenie internetowe,
b. aktywne połączenie GPS

 

III.OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji

w sposób zgodny z obowiązującym prawem,

Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja

została pobrana, a także z zasadami współżycia

społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci

Internet i aplikacji mobilnych.

 

3.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej

funkcjonowania,

b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla

innych użytkowników oraz Operatora, z

poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w

tym prawa do prywatności) i wszelkich innych

przysługującym im praw,

 

c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów

udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie

w zakresie dozwolonego użytku.

 

3.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie

powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia

ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 

4.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym

funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej

działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej

dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak

również ich bezbłędnego działania.

 

4.2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na

własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie

ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody, utracone korzyści będące skutkiem

naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,

b. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie

zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych

funkcjonalności Aplikacji;

 

c. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których

dostawcą są osoby trzecie.

 

4.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za

ograniczenia lub problemy techniczne w systemach

teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia

mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub

ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i

oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

5.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu

ustawy o ochronie danych osobowych jest Kosmetologia Emilia Józwik, z siedzibą w Wałbrzychu. 

 

5.2. Kosmetologia Emilia Józwik dba o bezpieczeństwo udostępnianychnam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

5.3. Kosmetologia Emilia Józwik zapewnia wszystkim zarejestrowanymużytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności

prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo

żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz

prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych

w przepisach tej ustawy.

 

5.4. Dane osobowe zbierane są przez Kosmetologia Emilia Józwik w celuumożliwienia użytkownikom korzystanie z aplikacji

mobilnej MobilGO. Dane te mogą ponadto służyć do

weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane

przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

 

 

5.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak

ich brak uniemożliwia skorzystanie z systemu MobilGO.

 

 

VI. REKLAMACJE

 

6.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością

Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem

usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji

należy kierować do Operatora na adres poczty

elektronicznej biuro@mobilgo.pl

 

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i

model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu

teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu,

dokładny opis i powód reklamacji, trasę, dzień i godzinę kursu.

Ponadto reklamacja może zawierać nick użytkownika.

 

6.3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania

Operator rozpatruje reklamację oraz informuje

użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o

sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w

reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia

Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do

użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania

dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża

okres rozpatrywania reklamacji.

 

VII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 

7.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w

dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od

momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są

za zaakceptowane przez użytkownika z momentem

skorzystania przez niego z Systemu.

 

 

7.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie

internetowej http://mobilgo.pl/ lub jej podstronach oraz

bezpośrednio w aplikacji.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym

Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy

prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego,

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną.

 

8.2. Regulamin obowiązuje od dnia 30 października 2020 roku.